Stupite u kontakt s nama

Telefon

Austrija

+43 (0)732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Opći uvjeti tvrtke KVT-Fastening GmbH

1. Područje primjene, sadržaj usluge

 • 1.1 KVT Fastening GmbH, 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (u nastavku: KVT Fastening) isporučuje robu svojim kupcima i pruža druge usluge isključivo u okviru primjenjivih Općih uvjeta. Asortiman proizvoda posebice obuhvaća komponente i ostale proizvode te usluge u području inženjerstva, tehničkih savjeta, logistike itd. Također je potrebno spomenuti isporuku robe i pružanje usluga u okviru cjelovitih ili djelomičnih rješenja.
 • 1.2 U bilo kojem trenutku možete pristupiti našim postojećim Općim uvjetima na našem mrežnom mjestu (www.kvt-fastening.at/agb). Opći uvjeti u potpunosti su dio svih ugovora koje sklapa KVT-Fastening. Opći uvjeti primjenjuju se na cjelokupan poslovni odnos s nama. U pogledu poslovnih odnosa u tijeku ovi se Opći uvjeti primjenjuju i na buduće transakcije u okviru kojih ne postoje izričita upućivanja na njih.
 • 1.3 Različiti uvjeti ili određeni sporazumi obvezujući su samo ako su dogovoreni pisanim putem. Naša šutnja izričito se ne smatra (prešutnim) prihvaćanjem drugih uvjeta.
 • 1.4 Kupac se može pozvati na uslugu koju mi obavljamo i koja nadilazi isporuku robe samo ako je tako dogovoreno pisanim putem. Potrebno je napomenuti da je kupac odgovoran za postavljanje i uporabu robe.
 • 1.5 Ako smo izdali pisanu narudžbu ili potvrdu narudžbe ili ako smo pisanim putem potvrdili druge ugovorne dokumente, u tom su dokumentu navedeni nepobitni uvjeti isporuke robe i ostalih usluga.
 • 1.6 Pisanim dokumentom u okviru ovih Općih uvjeta smatra se dokument (uključujući dokumente poslane telefaksom i PDF dokumente) koji je potpisao relevantni ugovorni partner. E-poruke koje šalje jedna ugovorna strana drugoj također se smatraju pisanim dokumentima; međutim, preduvjet je da je moguće jasno utvrditi identitet osobe koja djeluje u ime strane koja pruža uslugu i da je ona odgovorna za relevantni predmet.
 • 1.7 Zadržavamo pravo na jednostranu izmjenu Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. U slučaju izmjene Općih uvjeta poslat će se obavijest s izmijenjenim Općim uvjetima ili će se oni objaviti na prethodno navedenoj internetskoj adresi. Izmijenjeni Opći uvjeti stupaju na snagu umjesto prvotno dogovorenih Općih uvjeta na dan slanja ili objave i postaju sastavni dio ugovora, osim ako kupac podnese izričit prigovor u pisanom obliku.

2. Slanje ponuda i sklapanje ugovora

 • 2.1 Narudžbe se smatraju prihvaćenima samo ako smo ih potvrdili u pisanom obliku. Dok to ne učinimo, naša ponuda nije obvezujuća. Sporedne ugovore sklopljene putem telefona te pisane (također putem e-pošte) ili usmene sporedne ugovore, dodatke ili izmjene i dopune također trebamo potvrditi pisanim putem kako bi stupili na snagu.
 • 2.2 Naše ponude nisu obvezujuće. Jednako tako, tehnički opisi i ostale informacije u ponudama, brošurama te druge informacije prvotno nisu obvezujući.
 • 2.3   Ponude i procjene troškova podnose se isključivo u pisanom obliku. Usmene procjene troškova ne čine obvezujuću ponudu.
 • 2.4 Ponude i procjene troškova podložne su naknadi.
 • 2.5 Ponude i procjene troškova sastavljaju se na temelju informacija koje pruža kupac, bez jamstva u pogledu cjelovitosti ili točnosti.
 • 2.6 Imamo pravo na djelomičnu isporuku u razumnoj mjeri.
 • 2.7 Zadržavamo pravo na to da tijekom razdoblja valjanosti ponude robu ponuđenu KUPCU isporučimo trećim stranama (posrednička prodaja). KUPAC nema pravo na potraživanja koja proizlaze iz toga.
 • 2.8 Ako se podaci u pisanim potvrdama narudžbe koje smo mi izradili razlikuju od podataka koji se nalaze u našim katalozima, brošurama ili ostalim materijalima, obvezujućima se smatraju podaci u potvrdi narudžbe.

3. Cijene i plaćanje isporuke robe i ostalih usluga

 • 3.1 Osim ako je dogovoreno drugačije, neto iznos na našim računima dospijeva 21. dan od datuma računa. Popust na gotovinu nije dopušten i za njega je potreban poseban pisani ugovor.
 • 3.2 U slučaju zakašnjelog plaćanja imamo pravo na naplatu naknade u razdoblju od datuma dospijeća do primitka uplate. Primjenjuje se primjenjiva zakonska zatezna kamatna stopa za ugovorna novčana potraživanja između trgovačkih društava (od 1. siječnja 2022. iznosi 8,58 % u Austriji).
 • 3.3 Osim toga, sve naknade iz opomena / naknade za naplatu i sporedne naknade nastale u vezi s neplaćenim potraživanjem plaćaju se u isto vrijeme kao i glavni dug.
 • 3.4 U slučaju da KVT sâm provodi postupak slanja opomena i naplate potraživanja, KUPCIMA imamo pravo izdati račun za paušalni iznos od 40,00 €.
 • 3.5 Kupac ima pravo na prijeboj samo ako su njegove protutražbine pravno ustanovljene, nisu osporene ili smo ih potvrdili u pisanom obliku.
 • 3.6 Ako nakon slanja potvrde narudžbe postane jasno da u pogledu otvorenog računa nije moguće osigurati uobičajen postupak, zadržavamo pravo da zatražimo predujam cjelokupnog ili glavnine iznosa naručene robe ili plaćanje u gotovini po primitku pošiljke u okviru isporuke.
 • 3.7 Ako se kupac povuče iz ugovora bez opravdanog razloga, u slučaju standardne komercijalne robe obvezan je nadoknaditi 30 % bruto prodajne cijene robe plaćanjem naknade u obliku paušalnog iznosa. KUPAC je ovlašten dokazati da nije pretrpljen nikakav gubitak ili da je iznos gubitka znatno niži od prethodno navedenog paušalnog iznosa. Zadržavamo pravo na dostavljanje dokaza da smo pretrpjeli veći gubitak. Osim toga, KUPAC može ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se njegova protutražbina temelji na istom ugovornom odnosu. U slučaju ugovora povezanih s posebnim narudžbama robe KUPAC izričito nema pravo na povlačenje iz ugovora. U tom je slučaju KUPAC obvezan platiti dogovorenu cijenu u punom iznosu.
 • 3.8 Svakom kupcu dodjeljuje se kreditni limit koji se definira pojedinačno. Prekoračivanje položenog kreditnog limita može dovesti do kašnjenja u isporuci. Ako kupac prekorači kreditni limit, što dovede do kašnjenja u isporuci, isključuju se potraživanja kupca bilo koje vrste uslijed kašnjenja u isporuci.
 • 3.9 Cijene isporuke naše robe i ostale usluge uvijek su iskazane bez PDV-a u relevantnoj valuti. To se načelo primjenjuje na sve naše cjenike, narudžbe i potvrde narudžbi te ostale ugovorne dokumente.
  Cijene isporuke robe odnose se na 100 komada. Izričito pridržavamo pravo na drugačije iskazivanje cijene uz odgovarajuće napomene. Stupci s cijenom za 1000 komada primjenjuju se samo za industrijske pakete ili robu u rasutom stanju. Minimalna vrijednost isporuke robe utvrđena je na 150 EUR; na isporuku robe u bilo kojoj drugoj valuti primjenjuje se jednakovrijedan iznos. Ako je neto vrijednost robe niža od minimalne vrijednosti od 150 EUR po narudžbi, naplaćujemo nadoplatu za minimalnu vrijednost u iznosu od 19 EUR. Za otvorene pakete naplaćujemo nadoplatu za malu količinu. Od vrijednosti isporuke robe u iznosu od 200 EUR ili odgovarajućeg iznosa u drugoj valuti dodjeljujemo osnovne popuste.
 • 3.10 Zadržavamo pravo na prilagodbu cijena u slučaju znatne promjene uvjeta na tržištu ili relevantnih oscilacija na tržištu. Ponuđene cijene obvezujuće su samo ako i u mjeri u kojoj smo obavijestili kupca o odgovarajućim obvezujućim razdobljima. U slučaju rasta cijene sirovina, proizvodnje i plaća koji se dogodio ili je uveden u razdoblju od datuma potvrde narudžbe do datuma isporuke izričito zadržavamo pravo na odgovarajuću prilagodbu cijena.
 • 3.11   Naša se roba isporučuje na trošak kupca (EXW) u skladu s pravilima Incoterms 2020. Međutim, troškovi prijevoza koji mi organiziramo naplaćuju se po paušalnoj stopi u skladu s primjenjivim stopama društva KVT-Fastening primjenjivima u trenutku slanja. Za pakiranje i recikliranje te odlaganje u otpad naplaćuje se paušalni iznos od 7 EUR po isporuci. Posebne uvjete potrebno je dogovoriti u pisanom obliku. Za pakiranje i recikliranje te odlaganje u otpad ne naplaćuje se naknada uz broj licencije ARA 6535. Materijal za pakiranje i recikliranje izričito je nepovratan.
 • 3.12 Računi se plaćaju u valuti navedenoj na našim cjenicima, u narudžbi ili u potvrdi narudžbe ili u ostalim ugovornim dokumentima.

4. Brošure, katalozi (uključujući e-trgovinu), tehnički i ostali dokumenti

 • 4.1 Dimenzije i tekstualni podaci, kao i ilustracije u dokumentima nisu obvezujući; posebno je potrebno napomenuti brošure, kataloge (uključujući e-trgovinu), narudžbe i tehničke dokumente te ostale tehničke podatke.
 • 4.2 Nismo odgovorni za točnost i cjelovitost dokumenata koje nam pošalje kupac (posebno crteža, specifikacija materijala i ostalih dokumenata). Osim toga, nismo dužni provjeriti njihovu točnost i cjelovitost.
 • 4.3 Osim toga, kupac se mora pobrinuti da dokumentima koje nam pošalje (crtežima, specifikacijama materijala i ostalim dokumentima) ne krši prava trećih strana. Ako kupac ne zadovolji ovaj zahtjev, treba nas osloboditi svih relevantnih potraživanja trećih strana.

5. Datumi i rokovi, količina isporuke

 • 5.1 Na najbolji mogući način zadovoljavamo ponuđene i prihvaćene uvjete isporuke i datume isporuke, koji odgovaraju dostupnim kapacitetima za narudžbu i postojećim mogućnostima nabave materijala u trenutku narudžbe ili potvrde narudžbe. U slučaju isporuke robe poddobavljači pridržavaju pravo na konačno prihvaćanje ugovora.
 • 5.2 Isporuka ili razdoblje isporuke započinje sklapanjem ugovora, ali ne prije završetka svih potrebnih službenih postupaka pri nadležnim tijelima i izvršenja plaćanja uz narudžbu te dostavljanja eventualnih vrijednosnih papira. Ugovorni partneri također moraju ispraviti sva ključna tehnička pitanja do početka razdoblja isporuke ili podnošenja.
 • 5.3 Dogovorene uvjete i datume ili rokove isporuke moguće je produljiti ili odgoditi u razumnoj mjeri bez slanja zahtjeva za naknadu štete društvu KVT-Fastening i pridruženim društvima. Taj se propis posebno primjenjuje u sljedećim slučajevima:
  • nismo primili informacije potrebne za izvršavanje ugovora u odgovarajućem roku ili su informacije naknadno izmijenjene;
  • kupac ili treće strane (i to naši podizvođači) kasne s isporukom ili pružanjem usluga ili na neki drugi način kasne s izvršavanjem ugovornih obveza;
  • u našim je poslovnim prostorima, kod kupca ili kod trećih strana (i to naših poddobavljača) došlo do prepreka ili nepredviđenih događaja koje nije bilo moguće izbjeći. Takve događaje, među ostalim, definiramo kao posljedice više sile, rata, međunarodnih napetosti, nereda, nestašice sirovina, prekida rada, epidemije, pandemije, štrajkova i zatvaranja infrastrukture i društava prema službenom nalogu; ovaj popis ne smatramo iscrpnim.
 • 5.4 Ako se ne zadovolje uvjeti isporuke i ako se isporuka ne provede na datum isporuke te nakon prekoračenja razumnog razdoblja počeka (koje se utvrđuje za svaki pojedinačni slučaj), kupac ima pravo u potpunosti ili djelomično povući se iz ugovora ako još nije izvršen. Izričito se isključuje odgovornost za gubitak upotrebljivosti te za svu ostalu štetu uzrokovanu nemogućnošću provedbe isporuke na datum isporuke i nemogućnošću isporuke odgovarajuće količine robe.
 • 5.5 Ako kupac kasni s prihvatom, i dalje je obvezan platiti cjelokupnu kupovnu cijenu. U tom slučaju skladištimo robu na rizik i trošak kupca (osobito troškovi skladištenja, naknade za obradu, administrativni troškovi itd.). Nakon neuspješnog zahtjeva za prihvaćanje ili prikupljanje imamo pravo na uništenje robe o trošku kupca ili njezinu prenamjenu.
 • 5.6 U slučaju prethodno pakirane robe koja se prodaje po broju komada prosječna isporučena vrijednost u skladu s metodom nasumičnog uzorkovanja odgovara barem nominalnom broju komada. U slučaju pričvrsnih elemenata i masovno proizvedenih dijelova u industriji je uobičajena prevelika ili premala isporuka u vrijednosti od +/–10 %. Za proizvode izrađene po želji kupca zadržavamo pravo na isporuku 15 % više ili manje robe. Kupac ne može odbiti takvu prekomjernu ili premalu isporuku. U tom ćemo slučaju naplatiti stvarno isporučenu količinu.
 • 5.7 Osim ako je dogovoreno drugačije, opozivi narudžbe prihvaćaju se najkasnije 6 mjeseci pred istek ugovornog razdoblja, pri čemu nismo obvezni poslati zahtjev za prihvat ili obavijest o neispunjenju obveza. Ako je to razdoblje prošlo, imamo pravo u svakom trenutku po vlastitu nahođenju dostaviti račun za robu ili otkazati narudžbu. U slučaju kašnjenja u prihvatu odgovornost za opasnost i rizik od gubitka robe prenosi se kupcu od slanja obavijesti o pripremljenoj isporuci.

6. Sljedivost

Ako smo obvezni osigurati sljedivost robe, činimo to s pomoću informacija na oznaci na pakiranju. Nakon isporuke robe kupcu kupac je odgovoran za održavanje sljedivosti prema nama kao dobavljaču.

7. Pridržaj prava vlasništva, imovine povezane s logistikom

 • 7.1 (Isporučena) roba ostaje našom imovinom dok se potpuno ne podmire sve obveze koje proizlaze iz poslovnog odnosa (što uključuje kamate, troškove, poreze, naknade, izdatke, troškove prijevoza itd.).
  U slučaju tekućeg računa vlasništvo se smatra osiguranjem za potraživanje povezano s računom. Kupac može prodavati isključivo robu podložnu pridržaju prava vlasništva u okviru uobičajenih i urednih poslovnih transakcija. U tom slučaju kupac nam time prenosi potraživanja prema trećim stranama koja iz toga proizlaze u iznosu naših potraživanja, s prioritetom i zajedno sa svim sporednim pravima.
  Kupac nas ovime zadužuje i ovlašćuje da po potrebi ostvarimo prava u okviru austrijskog Općeg građanskog zakonika (ABGB) protiv njegovog ugovornog partnera u njegovo ili naše ime, ali za njegov račun te da nam u tu svrhu dodijeli prava koja može ostvariti u okviru ABGB-a protiv ugovornog partnera, kao i nova prava koja iz toga proizlaze.
  Ovime prihvaćamo prethodno navedenu dodjelu prava, no u svakom se slučaju slažemo s prikupljanjem i podnošenjem dodijeljenih zahtjeva kupca, koje je uvijek moguće opozvati. Ako otkrijemo dodjelu prava, kupac nam odmah i o svom trošku mora pružiti sve informacije i dokumente potrebne za podnošenje zahtjeva, odnosno barem primjerak dokumenata. Isključuju se zalog i prijenosi vrijednosnih papira povezani s rezerviranom robom; kupac nas odmah mora obavijestiti o eventualnim pljenidbama rezervirane robe ili drugim postupcima koje pokreću treće strane, a kojima bi se onemogućile transakcije povezane s rezerviranom robom.
 • 7.2 Ako razvijemo logistička rješenja za kupca ili mu pružimo logističke usluge te kutije, stalke i druge predmete za tu potrebu, navedena pomagala ostaju naše vlasništvo, osim ako je dogovoreno drugačije u pisanom obliku.

8. Obveze provjere i prihvaćanja isporuke te slanja obavijesti o nedostacima

 • 8.1 Kupac je obvezan odmah prihvatiti isporuku naše robe i ostale usluge ili provjeriti njihovu sukladnost s tehničkim specifikacijama i zakonskim odredbama. Navedeno se primjenjuje na dovršeno i postavljeno cjelokupno ili djelomično rješenje. Pri pružanju dodatnih usluga kupac također mora provjeriti jesu li pružene u skladu s uvjetima dogovorenima ugovorom.
 • 8.2 U slučaju bilo kakvih nedostataka u pogledu isporučene robe ili ostalih pruženih usluga potrebno je odmah (nakon što se nedostaci utvrde), i to ne kasnije od 8 dana nakon primitka robe ili dovršetka radova na postrojenju, poslati pisanu obavijest o nedostacima. U protivnom zastarijevaju sva potraživanja za naknadu štete (uključujući posljedičnu štetu). Ta se odredba primjenjuje i na dovršena i djelomična rješenja, kao i na dovršeno pružanje ostalih usluga. U slučaju skrivenih nedostataka potrebno je poslati pisanu obavijest u roku od 8 dana od njihova otkrivanja, zajedno s opisom vrste nedostatka./li>
 • 8.3 Obavijest o nedostatku smatra se pravno valjanom ako je poslana u pisanom obliku prije isteka roka navedenog u odjeljku 8.2. i ako se nedvojbeno mogu potvrditi njezino slanje i isporuka. Ako je obavijest poslana preporučenim pismom, smatra se da je dokaz već pružen. Obavijest mora sadržavati detaljan opis nedostatka i uzorak robe koja sadržava nedostatak. Po primitku obavijesti zadržavamo pravo da pregled prijavljenog nedostatka ili štete obave naš zaposlenik ili stručnjaci po našem izboru. Kupac može zatražiti besplatno izvješće o rješenju problema u roku od 30 dana od rješavanja pritužbe. Ako zatraži izvješće nakon tog roka, morat će platiti naknadu.
 • 8.4 Suprotno od prethodno navedenih odredbi kupac nije obvezan provjeriti isporučenu robu ako upotrebljava logistička rješenja koja pružamo mi.
 • 8.5 U slučaju nedostataka na isporuku robe i pružanje ostalih usluga primjenjuju se rokovi zastare.
 • 8.6 Slanjem obavijesti o nedostatku kupac se ne oslobađa obveze plaćanja.

9. Jamstvo za isporuku robe

 • 9.1 Jamčimo svojstva proizvoda isključivo u skladu s primjenjivim normama o proizvodima kao što su DIN, ISO ili EN. Jamstvo uključuje i povezane tehničke uvjete isporuke i specifikacije dijelova izrađenih po želji kupca dogovorene u pisanom obliku. Osim ako je kupac izričito naveo drugačije u pisanom obliku, provodimo vizualne provjere i procjene dimenzija, oblika i dopuštenih odstupanja u skladu s relevantnim normama o proizvodima uobičajenima u industriji. Za rješenja sustava i funkcija jamčimo isključivo za svojstva proizvoda u skladu s navedenim zahtjevima učinkovitosti (npr. izjavi o svojstvima, uputama za rad itd.).
 • 9.2 Pri uporabi proizvoda za pričvršćivanje čija je čvrstoća toplinskom obradom povećana na 360 HV ili više, kao i galvaniziranih proizvoda za pričvršćivanje (posebice galvaniziranih proizvoda za pričvršćivanje klase čvrstoće 12.9), postoji rizik od kasnijeg krtog loma uzrokovanog vodikom. Taj je rizik izričito naveden u međunarodnoj normi ISO4042. Ako kupac odabere i kupi proizvode za pričvršćivanje čija svojstva, čvrstoća i postupak proizvodnje podrazumijevaju veliku vjerojatnost loma uzrokovanog vodikom, kupac preuzima sav rizik; u skladu s time odbacujemo svaku s time povezanu odgovornost. To znači da se isključuje svaka naša odgovornost prema kupcu u pogledu kvalitete proizvoda. Navedeno, među ostalim, uključuje odštetu, izričita ili prešutna jamstva, prešutna jamstva o utrživosti ili prikladnosti za određenu namjenu; ovaj popis nije konačan. Ako nam treće strane (neovisno o pravnoj osnovi) pošalju zahtjev za naknadu štete koji izravno ili neizravno proizlazi iz krtog loma spojnih elemenata koje je kupio kupac, kupac nas po prvom pisanom zahtjevu u potpunosti oslobađa odgovornosti za sve povezane gubitke, obveze, odštete, troškove (uključujući sudske i odvjetničke naknade) i sve izdatke.
 • 9.3 Svojstva koja nisu obuhvaćena prethodno navedenim primjenjivim normama zajamčena su samo ako su dogovorena u pisanom obliku. Navedene norme obuhvaćaju i informacije u našim dokumentima, posebice u brošurama, katalozima (uključujući e-trgovinu), narudžbama potvrđenima u pisanom obliku te u tehničkim i ostalim dokumentima. Zamjena podizvođača koji zadovoljavaju iste norme o proizvodima ili vrše isporuku u skladu s istim specifikacijama ne predstavlja izmjenu ugovorene usluge ili robe.
 • 9.4 Ne jamčimo za prikladnost robe u pogledu vrste ili područja uporabe. Odredba se posebno primjenjuje na konstrukcijske aspekte predmeta koji se primjenjuje. Pri odgovaranju na pitanja u vezi s konstrukcijom i/ili sastavljanjem oslanjamo se na informacije koje nam pruži kupac. Naše se informacije temelje na teoriji ili rezultatima ispitivanja razvijenih u laboratorijskim uvjetima. Kupac je obvezan provjeriti robu u praksi.
 • 9.5 Ako kupac zatraži određene prilagodbe proizvoda (npr. bilo kakvu naknadnu mehaničku obradu ili obradu površine proizvoda), mogu se promijeniti svojstva prvotnog proizvoda (npr. mehanička svojstva, posebice zaštita od korozije). Slijedom toga isključujemo sva jamstva povezana s promijenjenim svojstvima proizvoda navedenima u odjeljcima 9.1. i 9.2., čak i ako su na proizvodu tiskane sve relevantne norme.
 • 9.6 Postizanje određenih vrijednosti trenja, čak i ako je dogovoreno pisanim putem, ne može se jamčiti jer se vrijednosti trenja mogu razlikovati ovisno o supstratu, geometriji, predmetima između kojih se javlja trenje ili vrsti postupka premazivanja. Proizvođači proizvoda također ne daju nikakva jamstva za vrijednosti trenja zbog prethodno navedenih utjecaja.
 • 9.7 Ako se ne osigura sukladnost s dogovorenim normama ili se roba izmijeni bez našeg izričitog pristanka, istječu sve obveze u pogledu jamstva. Konkretnije, odredba se odnosi na prethodno navedene norme i radne uvjete koje navedemo ili odobrimo u pisanom obliku.
 • 9.8 Osim toga, svi nedostaci nastali uslijed uobičajenog trošenja, lošeg održavanja, nepravilne obrade ili rukovanja, prekomjernog opterećenja i utjecaja trećih strana isključuju se iz jamstva.
 • 9.9 Čak i pri pružanju usluga u području inženjerstva, tehničkih savjeta, logistike itd. jamčimo samo svojstva robe u skladu s odjeljcima 9.1. – 9.7. Odredba se odnosi i na usluge koje se pružaju kao dio cjelokupnog ili djelomičnog rješenja.
 • 9.10 Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost u slučaju da isporučimo robu na temelju netočnih ili nepotpunih informacija koje je dostavio kupac. Jednako tako, ako kupac napravi izmjene ili nepravilno rukuje robom, gubi pravo na sve jamstvene zahtjeve.
 • 9.11 Ako roba sadržava nedostatke, u okviru jamstva nudimo besplatnu dostavu zamjenske robe.
 • 9.12 Podložno odjeljku 11. isključuju se sva dodatna prava u pogledu jamstva na isporuku proizvoda.
 • 9.13 Jamstveni je rok 6 mjeseci od isporuke. Pretpostavka nedostataka isključuje se u pogledu trgovačkih društava.

10. Jamstvo za ostale usluge, jamstva u pogledu izdržljivosti

 • 10.1 Jamčimo pažljivu provedbu dodatnih usluga. Osim ako dogovorimo drukčije u pisanom obliku, čime te odredbe postaju obvezujuće, ne jamčimo za točnost isporučenih rezultata i njihovo tumačenje. . Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost u slučaju da pružimo dodatne usluge na temelju netočnih ili nepotpunih informacija koje je dostavio kupac.
 • 10.2 Ako pružamo logistička ili digitalna rješenja za postupke sastavljanja (rješenja za sklapanje), jamčimo sukladnost s potvrđenom ponudom. Ne jamčimo da će logistička rješenja ili rješenja za sklapanje funkcionirati bez prekida ili greške. Ako nisu zadovoljeni radni uvjeti i obavljene su izmjene, isključuje se svako jamstvo. Također ne preuzimamo nikakvu odgovornost ako radove održavanja ili servisa obavljaju treće strane i provedeni su dodatni zahvati ili su dodani sustavi koje nismo odobrili ili nad kojima nemamo utjecaj. Prethodna odredba primjenjuje se po analogiji ako pružamo softver kao dio logističkog rješenja ili rješenja za sklapanje.
 • 10.3 Ako je za komponentu ili neki drugi proizvod izričito dodijeljeno jamstvo na izdržljivost ili uporabni vijek s obzirom na otpornost na vremenske uvjete ili ostala svojstva, razdoblje jamstva započinje po isporuci. Naša se obveza pružanja jamstva ne primjenjuje ako je šteta nastala uslijed nepravilne ugradnje komponente i ostalih proizvoda ili nepravilnog rukovanja. Nadalje, jamstvo se ne pruža ako šteta nastane uslijed neuobičajenog opterećenja, npr. šteta uzrokovana olujom, posljedicama nestabilnosti dubljih slojeva tla i posebnim kemijskim ili biološkim utjecajima. Ograničenje odgovornosti ništavno je samo ako je šteta u osnovi uzrokovana nedostatkom u materijalu ili komponenti i ako je takav nedostatak moguće dokazati. U pogledu postavljanja i rukovanja primjenjuju se tehnički opisi proizvoda i upute za postavljanje koje se dostavljaju s odgovarajućim komponentama i drugim proizvodima te pravno propisane ili općepriznate norme i načela arhitekture.
 • 10.4 Ako se dodatne usluge pruže s nedostacima, nudimo popravak o vlastitom trošku na temelju jamstva ili jamstva na izdržljivost.
 • 10.5 U pogledu dodatnih usluga (posebice u pogledu (i) tehničkih izjava / tehničkih izvješća, (ii) izvješća o ispitivanju i (iii) izvješća o ispitivanju / testiranje, pri čemu je testiranje provedeno u laboratoriju), dobivenih rezultata, preporuka i napomena o praktičnoj primjeni proizvoda kupac je obvezan ispitati proizvode i provjeriti ih na odgovarajući način te izjaviti da su prikladni za uporabu ili ih odbiti.
 • 10.6 Podložno odjeljku 11. isključuju se sva dodatna prava u pogledu jamstva na dodatne usluge.

11. Obveza naknade štete

 • 11.1.   U pogledu isporuke robe i ostalih usluga u okviru zakonske odgovornosti za proizvod odgovorni smo za tjelesne ozljede i oštećenje imovine koje se može izravno pripisati nedostatku u proizvodu. Sva isključenja i ograničenja odgovornosti na snazi su i tumače se do granice pravne prihvatljivosti te su sva potraživanja u vezi s odgovornošću u konačnici regulirana u ovim uvjetima.
 • 11.2    Naša odgovornost za štetu, gubitke i odštetu u vezi s dodatnim pruženim uslugama (koje uključuju, među ostalim, razvojne i inženjerske usluge ili logistička rješenja koja nadilaze primjenu općeprihvaćenih pravila tehnologije) iznosi i vrijedi za sljedeće:
  • (a) pojedinačne narudžbe, najviše u iznosu vrijednosti narudžbe
  • (b) trajne naloge, po godini i potraživanju najviše u iznosu koji smo faktorirali u posljednjih 12 mjeseci.
  Ako kupac pretrpi dodatnu štetu uslijed kršenja dužnosti skrbi ili uslijed nedostataka u daljnjem pružanju usluga ili zbog bilo kojeg razloga za koji smo mi odgovorni, kupac ima pravo na naknadu samo ako su naši zaposlenici ili ovlašteni agenti krivi za krajnju nepažnju (namjernu ili krajnju nepažnju). Neovisno o pravnom razlogu isključuju se zahtjevi za naknadu štete uslijed običnog nemara, kao i naknadu čistih financijskih gubitaka, posljedične štete (posebice gubitaka u proizvodnji ili kašnjenja ili prekida u radu itd.), gubitka prihoda, štete uzrokovane potraživanjima trećih strana, bilo kakvim paušalnim iznosima ili novčanim kaznama dogovorenima s trećim stranama, štete uslijed negativnih posljedica za ugled, kao i štete uslijed gubitka koji je uzrokovao kupac.
 • 11.3    Izjava o odricanju od odgovornosti: Izvješća o rješenju problema koja smo mi izradili u okviru dodatnih usluga preliminarna su i isključivo tehnička mišljenja koja se temelje na našim trenutačnim informacijama i znanju, koja su podložna dodatnoj provjeri i koja kupac može dopuniti informacijama o uzrocima i korektivnim mjerama. Ne dovodeći u pitanje uporabu početnih uvjeta, izvješća ne sadržavaju izjave o ugovornoj ili pravnoj odgovornosti ili odštetnim zahtjevima. Ne sadržavaju te izravno ni neizravno ne čine nikakvu potvrdu krivnje, obveza, odgovornosti ili bilo kakvih drugih potraživanja od nas.
 • 11.4   U mjeri dopuštenoj zakonom izričito se isključuje sva daljnja ugovorna ili neugovorna odgovornost u pogledu isporuke robe i dodatnih usluga, posebice u vezi s izravnom i neizravnom posljedičnom štetom. Navedeno se posebice primjenjuje na troškove potrebnih radova postavljanja i rastavljanja, kao i prekide u poslovanju. Navedeno isključenje odgovornosti primjenjuje se i na našu ugovornu i neugovornu odgovornost za štetu uzrokovanu postupanjem ili propustima naših zakonskih zastupnika, zaposlenika i pomoćnog osoblja; odredba se također primjenjuje na osobnu ugovornu i neugovornu odgovornost tih zastupnika, zaposlenika i pomoćnog osoblja.
 • 11.5    Isključuju se svi regresni zahtjevi koje kupac ili treća strana eventualno podnese protiv nas na temelju odgovornosti za proizvod u okviru austrijskog Zakona o odgovornosti proizvođača za proizvod (PHG), osim ako strana koja ima pravo na regres dokaže da smo mi uzrokovali nedostatak i da je nastao barem zbog krajnje nepažnje. Regresni zahtjevi društava u svakom su slučaju ograničeni na iznos od 10 000 EUR.
 • 11.6    Isključuje se bilo kakav oblik zajedničke odgovornosti s jednim ili više društava grupacije Bossard Group, kao i njezinim pridruženim društvima. Kupac može podnositi ugovorne zahtjeve isključivo ugovornom partneru..
 • 11.7   Svi zahtjevi za naknadu štete istječu u roku od 6 mjeseci od nastanka štete i trenutka u kojem je strana uzrokovala štetu.

12. Osiguranje kvalitete, laboratoriji društva Bossard za ispitivanje i mjerenje

 • 12.1 Provodimo certificirani sustav osiguranja kvalitete u skladu s normom ISO9001. Osim toga, posjedujemo akreditirane laboratorije za ispitivanja i mjerenja u skladu s normom ISO/IEC17025 za potrebe osiguranja kvalitete. Usluge u skladu s propisima u akreditaciji pružaju se samo ako su dogovorene s nama pisanim putem najkasnije u trenutku narudžbe ili izdavanja narudžbe.
 • 12.2 Laboratoriji društva Bossard za ispitivanje i mjerenje nepristrana su tijela za ispitivanje. Djeluju u skladu s relevantnim normama te provode ispitivanja ili analize u skladu s primjenjivim ispitnim postupcima ili normama.

13. Otkazivanja, povlačenja

 • 13.1 Za otkazivanje narudžbe potreban je naš izričiti pisani pristanak, kao i plaćanje naših troškova povezanih s materijalima, plaćama i izdacima.
 • 13.2 Pritužbe koje se odnose na odstupanja od kvalitete, dimenzija i količine u okviru određene isporuke ne omogućuju otkazivanje isporuke preostale robe u okviru narudžbe.
 • 13.3 Imamo pravo na otkazivanje obveze isporuke ako se znatno pogoršalo financijsko stanje kupca ili ako je različito u odnosu na predstavljeno financijsko stanje.
 • 13.4 Izričito se isključuje mogućnost kupca da opozove ugovor za rad i usluge ili isporuku.

14. Obveza obavještavanja i sigurnosti

 • 14.1 Kupac je obvezan obavijestiti nas o svim posebnim tehničkim zahtjevima, pravnim i službenim propisima ili ostalim okvirnim uvjetima ako su od važnosti za našu isporuku robe i pružanje dodatnih usluga. Potrebno je istaknuti da je takve informacije potrebno pružiti na vrijeme i bez ikakvog našeg posebnog zahtjeva. Dužnost obavještavanja primjenjuje se posebice u slučaju opasne ili neobične uporabe robe. Potrebno nam je skrenuti pažnju na takve propise, norme ili okolnosti u pisanom obliku najkasnije u trenutku narudžbe. Ako se takvi propisi, norme ili okolnosti pojave tek tijekom isporuke robe ili pružanja dodatnih usluga, kupac nas mora odmah o tome obavijestiti.
 • 14.2 Bez obzira na navedenu dužnost obavještavanja odgovornost za proizvod i ostale vrijednosne papire snosi kupac.
 • 14.3 Kupac snosi potpunu odgovornost za sukladnost s općim i lokalnim sigurnosnim propisima, kao i pružanje odgovarajućih uputa osoblju.

15. Uporaba rezultata

Rezultati naših usluga namijenjeni su isključivo za kupčevu uporabu i informativne potrebe te se ne smiju prenositi trećim stranama i ne smiju se upotrebljavati ni na koji drugi način bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ta se odredba posebice odnosi na analize, rezultate ispitivanja, izračune itd.

16. Kontrola izvoza i sankcije

Kupac se obvezuje osigurati sukladnost s odgovarajućim primjenjivim nacionalnim, europskim, američkim i međunarodnim sankcijama i propisima o kontroli izvoza u pogledu daljnje uporabe isporučene robe i dodatnih usluga koje je kupio od nas. Navedeno, među ostalim, uključuje zabranu prodaje ili izvoza robe u državama pod sankcijama, krajnjim korisnicima pod sankcijama ili za zabranjene namjene, kao što su razvoj naoružanja bez potrebnog ovlaštenja u okviru primjenjivog zakonodavstva.

17. Prava industrijskog vlasništva

 • 17.1 Autorska prava, kao i druga prava nematerijalnog vlasništva i prava industrijskog vlasništva koja proizlaze iz isporuke naše robe i pružanja dodatnih usluga ostaju naše isključivo vlasništvo. Prava uključuju, među ostalim, naše crteže, nacrte, tehničke i druge dokumente, softverske programe i druga rješenja koja smo mi razvili.
 • 17.2 Prava na uporabu izričito dodijeljena kupcu u pisanom obliku, koja nisu prenosiva i isključiva, ostaju pridržana.
 • 17.3 Imamo pravo na uporabu i daljnji razvoj općeg znanja i iskustva te vještina koje smo stekli obavljanjem usluga u okviru svojih aktivnosti za druge kupce.

18. Tajnost

 • 18.1 Ugovorne strane s podacima, dokumentima i informacijama iz poslovnog područja druge strane koje posjeduju i koje nisu javno dostupne ili općepoznate moraju postupati kao s povjerljivim informacijama. Ne smiju ih izravno ni neizravno činiti dostupnima trećim stranama ni iskorištavati ih ni na koji drugi način. Takvi podaci, dokumenti i informacije upotrebljavaju se isključivo za potrebe izvršavanja ugovora. U tom smislu ugovorni partneri obvezni su poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječili prijenos takvih podataka trećim stranama ili kako bi spriječili da ih treće strane upotrebljavaju. Zaposlenici ugovornih strana obvezni su čuvati tajnost podataka, dokumenata i informacija, osim ako su već obvezni to činiti na temelju ugovora o radu. Obveza čuvanja tajnosti ostaje na snazi čak i nakon raskida ugovornog odnosa.
 • 18.2 Ništa se u ovim Općim uvjetima ili bilo kojem ugovoru koji smo sklopili kupac i mi ne smatra dodjelom ili prijenosom bilo kojeg prava na naše povjerljive informacije i intelektualno vlasništvo kupcu prijenosom vlasništva robe.

   

19. Zaštita podataka

Sve ugovorne strane obvezuje se da će osigurati sukladnost s primjenjivim propisima povezanima sa zaštitom podataka. Za ostale propise služimo se izjavom o zaštiti podataka na adresi https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Kupac uzima u obzir navedenu izjavu o zaštiti podataka i prihvaća njenu valjanu verziju.

20. Mjerodavno pravo, mjesto nadležnosti

Primjenjuje se austrijsko pravo uz izuzetak međunarodnih referentnih normi, dok se odredbe Konvencije UN-a o ugovorima za međunarodnu prodaju robe ne primjenjuju. Mjesto je izvršenja Linz, mjesto je nadležnosti nadležni sud u Linzu/Austriji, čak i ako je plaćanje obavljeno čekom ili mjenicama. Međutim, KVT-Fastening GmbH također ima pravo na pokretanje pravnog postupka na mjestu nadležnosti ugovornog partnera ili njegove podružnice.

21. Ostale odredbe

 • 21.1 Uslijed događaja više sile koji utječu na nas ili naše dobavljače ili logističke partnere i kojima se sprječava isporuka ili proizvodnja na dogovoreni datum rok za isporuku ili proizvodnju produljuje se za trajanje takvog prekida. To se osobito primjenjuje na prirodne katastrofe, nove ili izmijenjene zakone i propise, mjere, naloge, zahtjeve ili odluke suda ili nadležnih tijela, potrese, poplave, požare, eksplozije, rat, terorizam, nerede, kvar stroja, hitne popravke ili hitno održavanje strojeva, poteškoće pri nabavi energije i sirovina, štrajkove, nedostatak prijevoznih sredstava i prepreke u prijevozu, isključenja s rada, nepredviđene poteškoće pri isporuci ili proizvodnji, sabotažu, kibernetičke napade, epidemije ili pandemije.
  Nismo obvezni izvršiti ugovor ako je njegovo izvršenje onemogućeno zbog prepreka uzrokovanih nacionalnim ili međunarodnim odredbama za vanjsku trgovinu, embargom i/ili drugim sankcijama.
  U slučaju događaja više sile odmah ćemo o tome obavijestiti kupca. Ako takva prepreka traje dulje od 12 tjedana te se kupac i mi ne možemo dogovoriti koje ćemo radnje poduzeti, obje strane imaju pravo na otkazivanje relevantne isporuke ili usluge.
  Kupac nema pravo na naknadu u slučaju događaja više sile.
 • 21.2 Uspješne narudžbe obvezujuće su za pravne slijednike i dopuštene nasljednike kupca. Za dodjelu prava ili prijenos obveza kupca na treću stranu potreban je naš prethodni pisani pristanak.
  Bez obzira na prethodno navedeno nije potrebna suglasnost druge ugovorne strane u slučaju da dodijelimo svoja prava i obveze iz ugovora pridruženom društvu. U protivnom prava i obveze iz ovog poslovnog odnosa automatski se prenose na sveopće/djelomične slijednike. Takva dodjela ili prijenos postaje pravno valjana tek po slanju pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani.
 • 21.3 Ako u bilo kojem trenutku ili odmah ne podnesemo zahtjev koji proizlazi iz ovih Općih uvjeta ili je povezan s njima i pravnom odnosu na kojem se temelje, ne smatra se da se time (djelomično) odričemo svojih prava u vezi s osnovanošću ili u pogledu iznosa.

22. Salvatorna klauzula

Ako su pojedinačne odredbe ovih Općih uvjeta nevažeće ili postanu ništavne i/ili nevažeće u potpunosti ili djelomično, to ne utječe na valjanost i/ili učinkovitost preostalih odredbi ili dijelova takvih odredbi. Nevaljana i/ili neučinkovita odredba mijenja se odredbom koja je u ekonomskom pogledu što bliža značenju i namjeni nevaljane i/ili neučinkovite odredbe na pravno učinkovit način. Navedeno se primjenjuje i u slučaju da su ovi Opći uvjeti nepotpuni.

23. Obvezujući originalni tekst

U slučaju razlika između njemačke verzije i verzije Općih uvjeta na bilo kojem drugom jeziku, u svakom slučaju prednost ima originalni tekst na njemačkom jeziku.